Charitatívno sociálne centrum

Charitatívno sociálne centrum

Poslaním CHSC je pomoc ľuďom v hmotnej a sociálnej núdzi a organizovanie spoločného stravovania. Táto pomoc sa delí na finančnú, vecnú, sociálnu a poradenskú.

Finančná výpomoc je uskutočňovaná jednorazovým poskytnutím menších finančných čiastok na jedlo, cestovné, prípadne na poplatky za vybavenie občianskeho preukazu alebo vyžiadanie rodného listu, poskytnutie pôžičky na poplatky za elektrinu, zaplatenie bytu a pod.

Veľmi podstatným prvkom pomoci je výdaj ošatenia (najmä v zimných mesiacoch) získaného od dobrovoľných darcov.

Okrem plnenia hlavného poslania (pomoc ľuďom v hmotnej a sociálnej núdzi formou finančnej, vecnej, sociálnej a informatívnej pomoci), Centrum na podnet biskupského úradu každý deň v roku podávalo teplé polievky a olovranty. Útočisko tu našlo 41 klientov, z toho 23 bezdomovcov – seniorov a 18 bezdomovcov ešte v produktívnom veku.

Na podnet biskupského úradu zriadili v areáli objektu výdajňu teplých polievok a olovranty. Denne je vydaných v priemere 25 teplých polievok a olovrantov pre ľudí v núdzi, hlavne pre bezdomovcov.

Polievka pre bezdomovcov

Polievka pre bezdomovcov

Dom pre núdznych Banská Bystrica

Dom pre núdznych Banská Bystrica

Polievka pre bezdomovcov

Polievka pre bezdomovcov