Diecézna charita zriadila v rámci transformácie sociálnych služieb 4 neziskové organizácie s vlastnou právnou subjektivitou s pôvodnou činnosťou, ale s novým názvom:

1.)
1.1.2006 - Dom matky Terezy, n.o., Družby 7, 974 01 Banská Bystrica
je zaregistrovaný ako domov sociálnych služieb pre mentálne postihnutých dospelých ľudí, (pokračuje vo svojej pôvodnej činnosti). Kapacita zariadenia je 45 lôžok.

Kontaktná osoba: Margita Spišiaková, riaditeľka
Tel.: 048/4136878, 048/4139287
E-mail:dst [at] charitabb.sk

2.)
1.1.2006 – Dom sv.Alžbety krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov, n.o.,
9.mája č.74, 974 01 Banská Bystrica

je zaregistrovaný ako DOR ( Zariadenie núdzového bývania pre matky s deťmi, Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti) a ako SOS (Krízové stredisko pre deti)

Kontaktná osoba: Ing. Bc. Ľubica Michalíková,, riaditeľka
Tel: 048/4144431
E-mail:michalikovalubica [at] dsaksbb.sk
Internet:http://www.dsabb.sk

3.)
1.3.2007 - Marta – pomoc núdznym, n.o., Jesenského 495/33 , 960 01 Zvolen
má úzke prepojenie na Farskú katolícku charitu vo Zvolene.
Náplňou tejto organizácie ostáva naďalej sociálno-charitatívna činnosť zameraná na:
- terénnu opatrovateľskú službu v rodinách pre chorých a starých obyvateľov Zvolena
- zabezpečovanie a vydávanie teplých polievok pre sociálne odkázaných ľudí, najmä bezdomovcov
- poskytovanie poradenstva pri riešení problémov denného života a administratíva
- poskytovanie finančnej a vecnej výpomoci pre sociálne slabších občanov
- hygienická očista, výdaj šatstva, hygienických potrieb ap.