Hlavným poslaním Diecéznej charity je poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb. Táto činnosť je zabezpečovaná ústavnou činnosťou, v charitatívno-sociálnych centrách a zdravotníckou starostlivosťou.

Diecézna charita má v priamej pôsobnosti nasledovné zariadenia, v ktorých sa poskytuje sociálna služba:

Diecézna charita je zároveň zriaďovateľom ďalších štyroch neziskových organizácií (n.o.) so samostatnou právnou subjektivitou. Nasledovné zariadenia boli pretransformované na n.o. s novým názvom:

  • 1. 1. 2006 Dom matky Terezy, n.o.-DSS, Banská Bystrica
  • 1. 1. 2006 Dom sv.Alžbety krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov, n.o., Banská Bystrica
  • 1. 3. 2007 Marta – pomoc núdznym, n.o. Zvolen (pôvodne CHSC)

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili…“

Drahí priatelia!
Tieto slová povedal Ježiš pred mnohými stáročiami a tieto jeho slová sú platné aj dnes a budú platiť navždy. Keď sa pozrieme okolo seba, uvidíme veľa bratov a sestier, ktorí nemajú každodenný chlieb, ktorí nemajú kde hlavu skloniť, ktorým chýbajú základné životné podmienky. Viem, že mnohí sa do tejto situácie dostali sami, mnohých tam dohnala bieda sveta, v ktorom žijú. My tu ale nie sme na to, aby sme súdili a posudzovali. Ježiš nám oäť pripomína slová: Nesúďte, aby ste neboli súdení. Pre každého jedného z nás, ktorý sa máme lepšie je povinnosťou, aby sme týmto ľuďom pomáhali. Toto je aj jeden z hlavných cieľov Diecéznej charity, ktorá sa stará o tých najbiednejších a najslabších. Na svoje fungovanie potrebuje ale ako každá iná inštitúcia finančné prostriedky, ktorých sa jej zo strany štátu dostáva žiaľ málo. Preto sa obraciam s prosbou na Vás všetkých, ľudí dobrej vôle: Skúste otvoriť svoje srdcia a pomôcť tým, ktorých nikto nemiluje, ktorí sú na okraji spoločnosti, ktorí sa často dostávajú pod ľudskú dôstojnosť. Nenahovárajme si, že aj my sme chudobní, že máme málo… Pokiaľ sa máme o čo podeliť sme vždy bohatší ako tí, ktorí nemajú nič. Vždy vtedy, keď dokážeme niečo dať tomu druhému, vždy vtedy zaplaví naše srdce pocit radosti, ktorý sa nedá ničím nahradiť. Ak niečo dáme z lásky, iste sa nám to stonásobne vráti. Pokiaľ aj nie tu na zemi, tak vo večnosti určite. Za túto vašu štedrosť Vám patrí moje úprimné poďakovanie. Práve v takýchto chvíľach života sa aj na Vás všetkých budú vzťahovať slová: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších….