Centrum Mária ako zariadenie Diecéznej charity v Banskej Bystrici poskytuje komplexnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť o klientov v domácom prostredí.

Kontaktná osoba: PhDr. Eva Ursínyová
Tibora Andrašovana 44
974 01 Banská Bystrica

Tel.+ záznamník: 048/420 44 33
Mobil: 0917 376 309
E-mail: maria.centrum@ gmail.com
Číslo účtu: 303486538/0900

Zariadenia začlenené do Centra Mária:

ADOS Mária v Banskej Bystrici
Tibora Andrašovana 44
Tel.: 048/420 44 33
Mobil: 0917 376 309
Kontaktná osoba: PhDr. Eva Ursínyová

ADOS Mária vo ZVOLENE
M. R Štefánika 545/20
Zvolen
Tel.: 045/542 98 75
Mobil: 0917 376 309

Ošetrovateľská starostlivosť je plne hradená zdravotnou poisťovňou klienta (VŠZP, Union, Dôvera):

 • imobilným pacientom, ktorí kvôli zdravotnému stavu nemôžu dochádzať na  ošetrenie do ambulancie
 • pacientom po hospitalizácii
 • pri akútnych ochoreniach bez potreby hospitalizácie
 • rizikovým a chronicky chorým pacientom (napr. diabetikom, pacientom s onkologickým ochorením, pacientom so srdcovo-cievnym ochorením a pod.)
 • pacientom v terminálnom štádiu ochorenia

Ošetrovateľské služby zabezpečujú kvalifikované zdravotné sestry.

Odporúčanie  na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti vydáva ošetrujúci lekár pacienta – Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti

Ošetrovateľské úkony:

 • Starostlivosť o permanentný katéter, cievkovanie
 • Podávanie všetkých druhov injekcií, infúzií
 • Kŕmenie sondou
 • Polohovanie pacienta
 • Meranie fyziologických funkcií
 • Podávanie liekov a ich kontrola užívania
 • Odber biologického materiálu- krv, moč
 • Preväzy, ošetrenie rán po operáciach a úrazoch
 • Starostlivosť o diabetika (podávanie inzulínu, meranie glykémie)
 • Starostlivosť o imobilného pacienta
 • Polohovanie chorého, prevencia a liečba dekubitov
 • Podávanie zábalov, aplikácia roztokov a mastí
 • Ošetrovateľská rehabilitácia
 • Komplexná starostlivosť v terminálnom štádiu ochorenia
 • Ošetrenie stomií
 • Iné výkony podľa ošetrujúceho lekára

Zapožičiavame:

 • Antidekubitné pomôcky, biolampy, masážne prístroje


Opatrovateľská služba - je sociálna služba, ktorá sa poskytuje na základe právoplatného rozhodnutia, ktoré vydáva Mesto Banská Bystrica. OSL sa poskytuje po podpísaní zmluvy, v ktorej je obsiahnutý rozsah, miesto výkonu , úkony, platobné podmienky.

Opatrovateľská služba zahŕňa tieto úkony:

1. Sebaobslužné úkony

a) Hygiena (osobná hygiena, celkový kúpeľ)
b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu -porciovanie stravy, obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta), kŕmenie a pomoc pri pití
c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva- sprievod na toaletu, pomoc pri vyzliekaní a obliekaní, účelná očista po toalete, sprievod z toalety,podanie podložnej misy alebo močovej fľaše s následným očistením
d) Obliekanie a vyzliekanie- výber oblečenia ( rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb), obliekanie a obúvanie, vyzliekanie a vyzúvanie
e) Mobilita a motorika -sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine a schodoch), pomoc pri vstávaní z lôžka a líhaní na lôžko, polohovanie, pomoc pri manipulácií s predmetmi (napr. pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov), obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby

2. Úkony starostlivosti o domácnosť

a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru
b) príprava jedla, varenie a zohrievanie jedla
c) donáška jedla do domu
d) umytie riadu
e) bežné upratovanie v domácnosti
f) obsluha bežných domácich spotrebičov
g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie)
h) starostlivosť o lôžko
i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
j) donáška uhlia, dreva, vody, kúrenie, čistenie, vynesenie popola
k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti

3. Základné sociálne aktivity

a) Sprievod - na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, do a zo školy, do a zo zamestnania, pri záujmových činnostiach

b) Predčítanie

1. pre nevidiacu, alebo prakticky nevidiacu fyzickú osobu, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, úradne a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní

c) Tlmočenie

1. pre nepočujúcu fyzickú osobu, alebo osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, návšteve lekára a záujmových činnostiach

2. pre hluchoslepú fyzickú osobu, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, korešpondencie, pri nakupovaní, návšteve lekára a pri záujmových činnostiach

4. Časové určenie

a) potreba dohľadu v určenom čase
b) potreba nepretržitého dohľadu

Úhrada za opatrovateľskú službu je:

 • počas pracovných dní je 2, 30 €/1hod,
 • počas dní pracovného voľna  a štátom uznaných sviatkov je 3,50 €/ 1 hod.
 • v prípade poskytnutia OS nad rámec  zmluvy, alebo za úkony a rozsah, ktoré nie sú obsiahnuté v posudku o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnych služieb,  hradí klient 8 €/ 1hod.

Opatrovateľská služba sa poskytuje počas pracovných dní, počas dní pracovného voľna a počas štátom uznaných sviatkov.

Kontakt:
Tel.: 048/420 44 33
Mobil: 0918 325 536